Algemene voorwaarden

 

1.     Al onze facturen zijn netto en zonder korting betaalbaar te Loppem, 15 dagen na factuurdatum. Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand meebrengen voor de debiteur, met een minimum van 85 Euro. Zowel gerechtelijke inningskosten als de kosten gemaakt door aanstelling van een inningskantoor zijn bijkomend ten laste van de klant. 

Forfaitaire bedragen zijn ook onderhevig aan indexatie. De indexatie werd losgekoppeld van de index van consumptieprijzen, maar is gebaseerd op de stijging van loon- en werkingskosten.

 

2.     Reiskosten naar en van de plaats van opdracht wordt aangerekend aan een tarief van 0,75 Euro/km exclusief btw.

 

3.     De ontvangst van een factuur sluit niet uit dat er nog andere niet-gefactureerde prestaties open staan die op een volgende factuur zullen vermeld worden. Het is gebruikelijk dat de prestaties aangerekend worden op basis van de bestede tijd. Dit sluit niet uit dat voor automatisaties een forfait wordt aangerekend. Klachten of betwisting over de factuur zijn slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk geformuleerd worden, binnen de acht dagen, na ontvangst van de overeenstemmende factuur. Na deze termijn wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. Een voorbehoudloze betaling van de factuur, zelfs de betaling van een deel van het bedrag, staat gelijk met de goedkeuring van de factuur. Wanneer facturen of voorschotfacturen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn, kan de klant nooit aanspraak maken op enige schadevergoeding, ook niet voor de niet-afwerking van een opdracht of voor schade die ontstaat doordat de afwerking niet verder doorgaat.

 

4.     De dienstenverlener is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de betrouwbaarheid van de akten, contracten en bewijsstukken van alle aard, die hem door de opdrachtgever worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen. De dienstenverlener kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

In geval van ramingen zijn die opgesteld op basis van een bezoek, een opmeting van het gebouw, dan wel door derden verstrekte prijzen.  De prijzen zijn onderhevig aan evolutie.  Dergelijke raming zijn een ruwe inschatting, indicatief en niet-bindend.  Abrigo BV is niet aansprakelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

 

5.     De algehele aansprakelijkheid van de dienstenverlener wordt beperkt tot het volledige bedrag aangerekend aan de klant en dat betrekking heeft op de relevant opdracht. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn we niet aansprakelijk voor (a) een verlies van winst, goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte kostenbesparingen of voordelen (b) een verlies of misbruik van gegevens of (c) indirect verlies of schade.

 

6.     De opdrachtgever is op de hoogte dat de dienstenverlener geen prestaties verleent  die onderworpen zijn aan voorschriften van inschrijving op het tableau van architecten of het tableau van advocaten.

 

7.     De dienstenverlener, evenals zijn gevolmachtigden of aangestelden verbinden er zich toe, in verband met de aan de dienstenverlener toevertrouwde opdrachten, het beroepsgeheim te eerbiedigen. Persoons- of dossiergegevens kunnen evenwel gedeeld worden met ondersteunende diensten en dienstverleners op wie we een beroep doen.

 

8.     Enig ontwerp is en blijft de intellectuele eigendom van Abrigo BV, door de betaling van de factuur verwerft de opdrachtgever onder geen enkele voorwaarde de eigendom tot het ontwerp en de studie. 

 

9.     Het Belgisch recht is van toepassing op alle aspecten van huidige overeenkomst. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent/afdeling Brugge bevoegd.